Privacyverklaring AlgraMedia

In deze privacyverklaring legt AlgraMedia uit welke persoonsgegevens AlgraMedia verzamelt en verwerkt, voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt en wat haar cookiebeleid is.

Algemeen
AlgraMedia respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website www.algramedia.nl,  haar (potentiële) klanten en andere (potentiële) relaties. Persoonlijke gegevens die aan AlgraMedia worden verstrekt, worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en adequaat beveiligd.  Uw gegevens worden niet verkocht, verhandeld of gedeeld met organisaties of individuen die niet met de diensten van AlgraMedia te maken hebben. AlgraMedia houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Persoonsgegevens
In het kader van de dienstverlening van AlgraMedia of wanneer u anderszins contact heeft met AlgraMedia, bijvoorbeeld via e-mail of via het contactformulier op de website van AlgraMedia, legt AlgraMedia de door u opgegeven gegevens vast. AlgraMedia bewaart en verwerkt uitsluitend de persoonsgegevens die door u worden opgegeven.

Tevens informeert AlgraMedia geïnteresseerden over haar dienstverlening door middel van een nieuwsbrief. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

AlgraMedia gebruikt uw gegevens voor de optimale uitvoering van haar dienstverlening. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Bedrijfsnaam
  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer (vast en/of mobiel nummer)
  • E-mailadres
  • Geanonimiseerd Ip-adres
  • Geanonimiseerd websitegebruik

 

Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u de gegevens hebt verstrekt. Uw gegevens worden in geen geval zonder uw uitdrukkelijke toestemming aan derden verstrekt, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met AlgraMedia of indien dit wettelijk verplicht is.

U kunt te allen tijde de website van AlgraMedia bekijken zonder enige persoonlijke gegevens met AlgraMedia te delen.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Algra Media bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Personalia, adres, telefoonnummer, e-mail adres > Facturatie > tot maximaal 7 jaar na laatste administratieve handeling
e-mail adres > e-mail marketing (1 tot 4x per jaar) > bij uitschrijving.
IP en website gebruik > Website analyse en optimalisatie > 26 maanden.

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links/buttons met deze website zijn verbonden, zoals de sociale media-buttons. AlgraMedia kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. AlgraMedia raadt u aan de privacyverklaringen van deze websites te lezen.

Cookies
AlgraMedia maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden met gegevens die op de harde schijf van uw computer, tablet of mobiele telefoon worden opgeslagen. Deze cookies worden gebruikt om de website van AlgraMedia beter te laten functioneren en deze te monitoren. Deze cookies worden niet gebruikt om u te identificeren.

Daarnaast maakt AlgraMedia gebruik van Google Analytics. Zo is het mogelijk dat er cookies worden geplaatst van Google Analytics met als doel data te verzamelen om u uiteindelijk een optimale gebruikerservaring te kunnen geven. Middels het verzamelen van data via Google Analytics krijgt AlgraMedia inzicht in het gebruik en kunnen deze statistieken worden toegepast op haar website. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. AlgraMedia heeft hier geen invloed op. AlgraMedia heeft Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Derden hebben geen toegang tot de door AlgraMedia geplaatste cookies. U kunt desgewenst de instellingen van uw browser wijzigen om cookies te weigeren. Het uitschakelen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer én de browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dient u deze handeling zo vaak als nodig te herhalen.

Indien u geen cookies accepteert, dan kan dit mogelijk gevolgen hebben voor het gebruiksgemak van de website van AlgraMedia.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Algra Media en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info[@]algramedia.nl. Gelieve in de onderwerpsregel te zetten “Persoonsgegevens”.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Algra Media wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 Wijzigingen in deze privacyverklaring
AlgraMedia behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. U wordt dan ook aangeraden deze verklaring met enige regelmaat te raadplegen.

Versie mei 2018